dimarts, 9 de maig de 2017

URNES, MOLTES URNES, EH, EH!


ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un Acord marc (exp. GO 2017 84).

1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria General.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria General.
2) Domicili: Via Laietana, 26.
3) Localitat i codi postal: Barcelona 08003.
4) Telèfon: 93 567 17 00.
5) Fax: 93 567 17 89.
6) Adreça electrònica: sg.governacio@gencat.cat.
7) Perfil del contractant: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (http://governacio.gencat.cat/contractacio).
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.
d) Número d'expedient: GO 2017 84.

2 Objecte del contracte
a) Tipus: subministrament (Acord marc).
b) Descripció: Acord marc per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes populars i altres formes de participació ciutadana, en el marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG); la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006; la Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars per via de referèndum; la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, i la Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les diferents modalitats de referèndum.
c) Divisió en lots: sí.
Lot 1: urnes electorals transparents.
Lot 2: urnes de cartró.
d) Lloc d'execució: Catalunya
e) Termini de vigència: 48 mesos des de la data de la formalització de l'Acord marc.
f) Possibilitat de pròrroga: no.
g) Establiment d'un Acord marc.
h) Codi CPV: 24530000-8, 30197600-2.

3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Subhasta electrònica: no.
d) Criteris d'adjudicació: preu.

4 Valor estimat del contracte: 200.000,00 euros. Lot 1: 184.000,00 euros. Lot 2: 16.000,00 euros.

5 Pressupost base de licitació
El pressupost de licitació estimat, merament orientatiu, és de 200.000,00 euros (Lot 1: 184.000, 00 euros, Lot 2: 16.000,00 euros).
6 Garanties
a) Provisional: no es requereix.
b) Definitiva: no es requereix.

7 Requisits específics del contractista
La solvència econòmica, financera, tècnica i professional es descriu a la clàusula desena del Plec de clàusules administratives particulars.

8 Presentació de les ofertes
a) Data i hora límit de presentació de les proposicions: el quinzè dia comptat des de la publicació de l'anunci de licitació, a les 12.00 hores.
b) Documentació que s'ha de presentar: dos sobres (A i B), d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Registre general del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Via Laietana, 26, 08003 Barcelona.
d) Admissió de variants: no se n'admeten.
e)Termini de vigència de les ofertes: 15 dies des de l'obertura de les proposicions.

9 Obertura de les ofertes
a) Descripció: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
b) Adreça: Via Laietana, 26.
c) Localitat i codi postal: 08003 Barcelona.
d) Data i hora: el dia i l'hora de l'acte públic d'obertura de les proposicions que continguin documentació corresponent a criteris d'adjudicació quantificables de forma automàtica es publicarà en el Perfil del contractant del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, http://governacio.gencat.cat/contractacio.
10 Despeses de publicitat: són a càrrec de les empreses licitadores seleccionades pels lots corresponents, d'acord amb la clàusula onzena del Plec de clàusules administratives particulars.

11 Altra informació
La resta d'informació es pot trobar en els plecs del Perfil del contractant del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a la pàgina web http://governacio.gencat.cat/contractacio.

Barcelona, 8 de maig de 2017

Francesc Esteve i Balagué
Secretari General Departament Governació, Administracions Públiques i Habitatge

FONT: DOGC 7365 de data 09/05/2017

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada